Ugdymas

Vaikai lopšelyje darželyje ugdomi visuminiu metodu pagal šias pagrindines programas:

 • 2018 m.  ikimokyklinio ugdymo programa „Nuo…iki“ atnaujinta.
  Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą (skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams).
 • Vykdoma Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.
 • Įgyvendinami 4 patyriminės veiklos projektai.
 • Socialinio ir emocinio ugdymo programos „Zipio draugai“, „Kimochi“, „Žaidžiame emocijas“.
 • Vykdomos ankstyvosios prevencijos, sveikatos, ekologinio ir aplinkosauginio švietimo programos / projektai.

Lopšelyje-darželyje švietimo pagalba teikiama daugiau nei trečdaliui vaikų. Įstaigoje dirba logopedai, specialusis pedagogas, psichologas.

Ikimokyklinio ugdymo programoje ugdymo(si) turinys orientuotas į vaiko pasiekimus, nurodytos svarbiausios ugdytinos asmenybės savybės.  Vaikų pasiekimai matuojami 2 kartus metuose (rudenį ir pavasarį). Vaiko pažanga vertinama kasdien. Tėvai įtraukiami į vaikų pasiekimų ir asmeninės pažangos stebėseną ir vertinimą, dalyvauja vaikų ugdymo procese. .

Lopšelyje-darželyje parengta „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa“, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 2019-2021 m. programa, tinklaveikos programa „Nesumokyklinta vaikystė“, tėvų mokymo programos. Lopšelis-darželis įsitraukė į  Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro įgyvendinamą projektą „Stažuotės Lietuvoje (1.2)“, „Lyderių laikas 3“.

Į pagrindines ugdymo programas integruotos šios ugdymo programos, projektai:

 • Nuo 1997 metų dalyvaujame sveikatą stiprinančių mokyklų projekte „Sveika mokykla“.pasiekimai (3)
 • Lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo programa „Sveikata nuo mažens“.
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
 • Ilgalaikis adaptacijos projektas „Pirmieji vaiko žingsniai darželyje“.
 • Kiti trumpalaikiai ugdymo projektai, programos, akcijos, kuriuos organizuoja įstaigos bendruomenės nariai.

Papildomas ugdymas

Atsižvelgdami į tėvų pageidavimą, vykdome papildomą ugdymą: anglų kalbos, futbolo, šokių.

Informacija atnaujinta — 2021-11-25 | << ATGAL

Paieška

Laisvos vietos

Ankstyvojo amžiaus gr. – 0
3 m. amžiaus gr. – 0
3-4 m. amžiaus gr. – 0
5 m. amžiaus gr. – 0
Priešmokyklinėje gr. – 1

Renginių kalendorius

Kovo  2023
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Prisijunkite

Prisijunkite

Mes Facebook’e

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
© 2023 Šiaulių l-d „Coliukė“
NEĮGALIESIEMS